NEWS-EN

กิจกรรมปีใหม่

ALPHA TEAM 2017 / 23 December 2017 / ณ สนามกีฬา ภูติอนันต์ 2 กิจกรรมช่วงเช้า – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมวอร์ 08.00 น. หลังการรับประทานอาหารกลางวัน ขอให้พนักงานรวมอยู่ในจุดนัดหมายของทีม เพื่อทำการเริ่มกิจกรรมต่อในช่วงบ่าย 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำปี 09.30 น. เริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอร์คแรลลี่ โดยจะมีการแบ่งกลุ่ม / แบ่งสี ออกเป็น 4 กลุ่ม 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารแบบบุฟเฟต์ #foogallery-gallery-3878 .fg-image { width: 100px; }