พ.ศ. 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท พร้อมขยายฐานการตลาดสู่ลูกค้าในกลุ่ม Building หรืออาคารสำนักงานมากขึ้น