พ.ศ. 2558

ขยายฐานการตลาดสู่ลูกค้าในกลุ่มโครงการ Infrastructure เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการประตูระบายน้ำ กทม.