พ.ศ. 2557

เพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจ
เริ่มต้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ E-T-S, OBO, DGHN